Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Šikare i travnjaci

 

Na području sječom degradiranih šuma razvijene su niske otvorene šikare i/ili suhi kamenjarski travnjaci.

Šikare su uglavnom zajednica šibljak drače (Paliuretum spinae-christi) koju obilježavaju trnovit grm drača (Paliurus spina-christi), primorska šmrika (Juniperus oxycedrus), smrdljika (Pistacia terebinthus) i bijela metla (Osyris alba). Na kamenjarskim travnjacima, koji su korišteni kao pašnjaci, razvijene su dvije zajednice: na podlozi s više sitnog tla pašnjak smilice i ilirske vlasulje (Koelerio-Festucetum illyricae),a na ogoljeninijim površinama, sa sitnim tlom u škrapama, kamenjarska zajednica kovilja i ljekovite kadulje (Stipo-Salvietum officinalis).
 

Uz obale rijeke Krke nalaze se i manje površine vlažnih i močvarnih travnjaka (livada košanica), izuzetno slikovitih primorskih livada djeteline i klasulje (red Trifolio-Hordeetalia) u sastavu kojih se nalaze bijela djetelina (Trifolium repens), primorska vlasnjača (Poa silvicola), žabnjaci (Ranunculus repens, R. acris, R. sardous, R. neapolitanus), ljetni drijemovac (Leucojum aestivum), močvarni kaćun (Orchis laxiflora),  razmaknuti šaš (Carex distans) i runjavi šaš (Carex hirta) i dvije ilirsko-jadranske endemične biljke- livadni procjepak (Scilla litardierei) i pospihalova pukovica (Peucedanum coriaceum subsp. pospichalii).