Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Kako je sve počelo: pritoci

Pritok (pritoka) je rijeka ili potok koji se ulijeva u drugu tekućicu, a ne izravno u more ili jezero. Ohio i Missouri u Sjevernoj Americi, koje su same po sebi velike rijeke, zapravo su pritok rijeke Mississippi. Rijeka Krka u slatkovodnom dijelu toka prima pet pritoka: Krčić (10,5 km), Kosovčicu (12,5 km), Orašnicu (5,3 km), Butišnicu (39 km) i Čikolu s Vrbom (37,8 km), a u potopljenom dijelu ušća rijeku Guduču (7 km).

Gdje završava Krčić, počinje Krka. Krčić je u morfogenetskom pogledu izvorište rijeke Krke a danas njezin prvi pritok. Izvire u podnožju Dinare, zapadno od sela Kijeva, na nadmorskoj visini od 375 m. Dug je 10,5 km. Za obilnih kiša ili otapanja snijega na planinama u zaleđu Krčić je neobuzdana bujična rijeka, dok ljeti potpuno presuši. U nedavnoj geološkoj prošlosti nije presušivao, zbog hladnije klime i više padalina, pa su Krka i Krčić činili jedan tok. O tome svjedoče ostatci obilnih sedrenih naslaga u dolini Krčića visoko iznad današnjeg toka.

U Kninskom i Kosovom polju Krka prima nekoliko mirnih pritoka: Butišnicu, Orašnicu i Kosovčicu. Na najstarijim kartografskim prikazima iz vremena uspostave mletačke vlasti područje podno kninske tvrđave oko koje zavijaju Krka i Kosovčica čini široki močvarni pojas označen kao paludi. Zbog toga se nametala potreba regulacije gornjeg toka rijeke Krke i melioracije okolnih krških polja. Prvi znatniji lijevi pritok rijeke Krke jest Kosovčica, koja dovodi vode nekoliko stalnih ili povremenih izvora s istočnog oboda polja, a desni Orašnica, koja glavninu vode dobiva od Crnog vrela i izvora u Vrpolju. Nizvodno od ušća Orašnice u Krku, nakon što napusti Kninsko polje, s desne strane utječe rijeka Butišnica, njezin najizdašniji pritok, s protokom od 2 do 20 m³/s i površinom slijeva od 225 km². Butišnica izvire iz nekoliko izvora kod sela Kaldrme, u planinskom području u najsjevernijem dijelu slijeva rijeke Krke. Za Prvog svjetskog rata nasipom je odvojena od Krke pa rijeke sada teku paralelno do svog spoja tako da je „prirodno“ ušće kod Bulinog kuka pomaknuto oko dva kilometra nizvodno.

Petrovim poljem protječe rijeka Čikola, posljednji i najveći pritok u slatkovodnom toku Krke. Na svome putu od izvora na padinama Svilaje do ušća u rijeku Krku ponad Skradinskog buka Čikola je dijelom nizinska, dijelom kanjonska rijeka. U literaturi podaci o dužini Čikole variraju od 39 do 47 km, a površina slijeva iznosi 836,8 km². Za vlažnih zima rijeka obiluje vodom pa poplavljuje dio polja, a u ljetnim mjesecima vodostaj je jako nizak zbog suše i navodnjavanja zemljišta uz njezin srednji tok pa redovito presuši. Kroz cijelo 19. stoljeće provlačio se problem regulacije toka Čikole zbog plavljenja polja, uništavanja usjeva i širenja malarije.

Posljednji Krkin pritok, rijeka Guduča, nastavak je korita rječice Bribišnice, koja izvire na zapadnoj strani Bribirske glavice. Kod mosta u Lađevcima Bribišnica mijenja naziv pa kao Guduča sljedećih sedam kilometara teče do Prukljanskog jezera. Gornji tok često je suh, a donji je potopljena dolina. Donji dio toka i ušće vodotoka Guduče područje je karakteristične močvarne vegetacije i bogate i raznolike flore i faune, iznimnog pejsažno-ambijentalnog ugođaja.