Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Hrast medunac

 

Na 8 ha šume na Stinicama rastu stoljetna stabla hrasta medunca i bijeloga graba

„Šume su neobični organizmi neograničene ljubaznosti i blagonaklonosti, koji ne postavljaju nikakve zahtjeve za svoje uzdržavanje i velikodušno dijele plodove svog života i aktivnosti; šume pružaju zaštitu svim bićima.“ Tako govori jedna budistička misao. Šume u Nacionalnom parku „Krka“ ne zauzimaju velike površine, ali daju osobit ugođaj cijelome području i dom su brojnim biljkama i životinjama. Najzastupljenija šumska zajednica u Nacionalnom parku „Krka“ jest zajednica hrasta medunca i bijeloga graba. Tipična takva šuma nalazi se na Stinicama, na lijevoj obali rijeke Krke. Iako površinom mala, svega 8 ha, jedna je od najvrjednijih takvih sastojina na području Mediterana.

Šume Nacionalnog parka „Krka“ važan su dio krškoga krajobraza jer se na relativno malom prostoru isprepliću karakteristični geomorfološki oblici ljutoga krša, oštrih padina i riječnih vodenih tokova. Na području Parka razvijeno je nekoliko šumskih zajednica: mješovita šuma crnike i crnoga jasena, mješovita šuma hrasta medunca i bijeloga graba, šuma hrasta medunca i crnoga graba, poplavne i vlažne šume, u kojima dominira poljski jasen s rijetkom primjesom nizinskog brijesta i crne johe, i šumske kulture četinjača.

Prema biljnogeografskom položaju, područje NP „Krka“ najvećim dijelom pripada submediteranskoj vegetacijskoj zoni, u kojoj je površinski najveća šumska zajednica mješovite šume hrasta medunca i bijeloga graba, razvijena u različitim degradacijskim stadijima. Šumska zajednica mješovite šume hrasta medunca i bijeloga graba razvija se u uvjetima umjerene tople i perhumidne klime, koju karakteriziraju topla i suha ljeta i blage zime, na nadmorskim visinama do 600 m. Na području Parka raste na zaravnima, a u kanjonu Krke isključivo na blagim padinama udaljenim od rijeke. Uglavnom je razvijena na velikim površinama u obliku različitih degradacijskih stadija. Razlog tome je višestoljetno iskorištavanje šuma za ogrjev ili pašarenje. Budući da su navedeni negativni utjecaji danas znatno umanjeni ili uklonjeni, većina tih šuma nalazi se u progresiji. U sloju drveća uz hrast medunac i bijeli grab nalaze se crni jasen, maklen i alohtona, sada udomaćena, koštela. U sloju grmlja rastu ruj, drača i smrika, a u sloju prizemnog rašća šparoga, tetivka i ciklama.

Hrast crnika i hrast medunac jedine su vrste hrasta koje se pojavljuju na području NP „Krka. Pripadaju porodici bukava. Dok je hrast crnika tipični predstavnik sredozemne zimzelene vegetacije, medunac je bjelogorično drvo za koje je karakteristično da se suhi listovi zadržavaju na granama cijelu zimu do pojave novih.