Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Izrada elaborata sigurnosti za područje Nacionalnog parka „Krka“

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ (u daljnjem tekstu: JU „NP Krka“), koja upravlja zaštićenim područjem Nacionalni park „Krka“ (u daljnjem tekstu: NP „Krka“), naručila je uslugu izrade Elaborata sigurnosti za područje NP „Krka“, te u skladu s prihvaćenom ponudom (KLASA: 480-08/18-20/07, URBROJ: 16-18-6 od 5. rujna 2018.) sklopila ugovor s Hrvatskom gorskom službom spašavanja, Stanicom Šibenik (u daljnjem tekstu: HGSS).

Postupak ugovaranja usluge proveden je u sklopu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Nepoznata Krka – skrivena blaga gornjeg i srednjeg toka rijeke Krke“ (KK 06.1.2.01.0003) u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Elaborat sigurnosti na području NP „Krka“, uključujući i rubna područja NP „Krka“, izrađen je s ciljem prevencije rizika kretanja po pješačkim stazama i maksimalnog osiguranja i zaštite posjetitelja, kao i osoblja zaduženog za zaštitu vrijednosti određenog lokaliteta. Dokument uključuje predviđanje elemenata rizika na uređenim i okolnim stazama, potrebnih preventivnih radnji, eliminiranje mogućih rizika i definiranje obrazaca postupanja u slučaju nastanka nesreće.

S obzirom na veliku posjećenost NP „Krka“, trebalo je provesti analizu i procjenu sigurnosti pješačkih staza i druge posjetiteljske infrastrukture kako bi se izbjegle odnosno umanjile moguće nesreće na tom području. Prilikom analize sigurnosti pješačkih staza i posjetiteljske infrastrukture uzeti su u obzir subjektivni i objektivni faktori koji utječu na sigurnost posjetitelja.

Uz stručnu obradu HGSS-a, uzeta su obzir mišljenja i iskustva službe čuvara prirode NP „Krka“ i domicilnog stanovništva. Dobivene informacije i preporuke poslužile su za realniju i detaljniju procjenu stanja sigurnosti  na području NP „Krka“.  Elaborat također analizira razvoj staza od posebnih interesa i sveobuhvat pješačkih i tehnički prohodnih staza, s ciljem njihova objedinjenja i kreiranja novih turističkih programa, koje će se provoditi na siguran način.

Hrvatska gorska služba spašavanja nacionalna je, vertikalno ustrojena, dobrovoljna, stručna i humanitarna udruga od javnog značaja čiji su osnovni ciljevi spriječavanje nesreća, obuka za spašavanje, spašavanje i pružanje prve medicinske pomoći u planini i na drugim nepristupačnim područjima i u izvanrednim okolnostima kod kojih pri spašavanju i pružanju pomoći treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti tehničku opremu za spašavanje u planinama u svrhu očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine. HGSS je jedina nacionalna udruga takve vrste na području Hrvatske, koja okuplja gorske spašavatelje organizirane u stanicama HGSS-a kao svojim ustrojstvenim oblicima. HGSS obavlja djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Stručno znanje i iskustvo u traganjima i spašavanjima koje posjeduju članovi HGSS-a temelj su izrade ovog elaborata.