Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

„Evaluacija stanja u sustavu upravljanja NP 'Krka', analiza prihvatnog kapaciteta“ i „Studija upravljanja posjetiteljima NP 'Krka'“

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ (u daljnjem tekstu: JU „NP Krka“), koja upravlja zaštićenim područjem Nacionalni park „Krka“ (u daljnjem tekstu: NP „Krka“), naručila je uslugu izrade evaluacije stanja u sustavu upravljanja NP „Krka“, analize prihvatnog kapaciteta i izrade studije upravljanja posjetiteljima (u daljnjem tekstu: Projekt SUP – APUP). Postupak ugovaranja usluge proveden je u sklopu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Nepoznata Krka – skrivena blaga gornjeg i srednjeg toka rijeke Krke“ (KK 06.1.2.01.0003) u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Opći cilj Projekta SUP – APUP

Projekt SUP – APUP provodi se u sklopu projekta „Nepoznata Krka“ i sastoji se od dva međusobno povezana dokumenta:

 1. „Evaluacije stanja u sustavu upravljanja NP 'Krka', analiza prihvatnog kapaciteta“  i
 2. „Studije upravljanja posjetiteljima NP 'Krka'“.

 

Opći cilj projekta je, temeljem evaluacije postojećeg stanja i dosadašnjeg sustava upravljanja posjetiteljima NP „Krka“, razviti upravljački okvir i odrediti primjerene ciljeve, aktivnosti i pokazatelje učinkovitosti kojima će se usklađeno sa zaštitom prirodnih i drugih vrijednosti unaprijediti upravljanje posjećivanjem i posjetiteljska infrastruktura NP „Krka“.  „Studija upravljanja posjetiteljima“ će sadržavati „Akcijski plan upravljanja posjetiteljima (u daljnjem tekstu: APUP) NP 'Krka'“ za razdoblje od 2019. do 2031.

APUP će za navedeno plansko razdoblje odrediti ciljeve upravljanja posjećivanjem/posjetiteljima i razraditi aktivnosti za postizanje tih ciljeva i pokazatelje provedbe plana i učinkovitosti upravljanja, vodeći se sljedećim smjernicama:

 • integralno sagledati i šire područje (zonu utjecaja i funkcionalnu regiju) povezano s vizijom, posjećivanjem i odgovarajućom posjetiteljskom infrastrukturom NP „Krka“,
 • po reviziji ciljeva upravljanja, odrediti primjerene pokazatelje i standarde te strategije i tehnike upravljanja brojem, strukturom i prostorno-vremenskom disperzijom posjetitelja,
 • razviti model upravljanja posjećivanjem primjeren NP „Krka“,
 • definirati zone prema intenzitetu posjećivanja sukladno ciljevima upravljanja i zaštite,
 • predložiti programe i aktivnosti otvorene participaciji lokalnih dionika te poticajne lokalnom razvoju,
 • primjenom kumulativnih iskustava Izvršitelja i metodologijom sukladnih aktualnim svjetskim praksama i teorijskim okvirima, razviti model upravljanja posjećivanjem primjeren NP „Krka“.

APUP se izrađuje u skladu s načelima prilagodljivog i participativnog upravljanja/planiranja. Participativnost podrazumijeva uključivanje dionika na različite načine i na različitim razinama u različite faze ciklusa upravljanja NP „Krka“.

 

FINALNO PREDSTAVLJANJE EVALUACIJE STANJA U SUSTAVU UPRAVLJANJA NP „KRKA“, ANALIZA PRIHVATNOG KAPACITETA (3. siječnja 2019.)

Finalno predstavljanje „Evaluacije stanja u sustavu upravljanja NP 'Krka', analiza prihvatnog kapaciteta“ održano je 3. siječnja 2019. godine. Na predstavljanju su prisustvovali  članovi projektnog tima JU „NP Krka“ i član stručnog tima, predstavnik Izvršitelja Marko Jakelić koji je izvršio detaljnu prezentaciju Evaluacije. Zaključeno je kako je Evaluacija izrađena u skladu s dokumentacijom o nabavi i ugovorom, uz uvažavanje svih specifičnosti NP „Krka“ i potreba JU „NP Krka“ ustanovljenih kroz provedene koordinacije i radionice.

U prezentaciji Evaluacije, stavljeni su naglasci na sadržaj, metodologiju izrade, ključne pojmove, odnose važećih dokumenata i dokumenata i projekata čija je izrada, odnosno provedba u tijeku, analizu smjernica vezanih uz posjećivanje po upravljačkim zonama, evaluaciju stanja po stavcima sukladno smjernicama HAOP-a iz 2018., na SWOT analizu te priloge u elaboratu. U Evaluaciji su navedene sve relevantne informacije zaključno sa samim krajem prosinca 2018. godine.

 

STUDIJA UPRAVLJANJA POSJETITELJIMA – AKCIJSKI PLAN UPRAVLJANJA POSJETITELJIMA

ODRŽANE RADIONICE S DIONICIMA (8. i 9. travnja 2019.)

APUP se izrađuje u skladu s načelima prilagodljivog i participativnog upravljanja/planiranja. Participativnost podrazumijeva uključivanje dionika na različite načine i na različitim razinama u različite faze ciklusa upravljanja NP „Krka“.

Ukupno šest radionica s lokalnim dionicima održano je  8. i 9. travnja 2019. s ciljem njihovog informiranja o aktivnostima JU „NP Krka“ koje su u tijeku. Prijedlozi i mišljenja dionika uključena su u izradu nacrta ciljeva i aktivnosti u upravljanju posjetiteljima NP „Krka“ do 2031. godine.

Na radionicama su sudjelovali različiti dionici podijeljeni po fokus grupama: uprava/javnopravna tijela, „znanost i kultura“ (veleučilišta u Kninu i Šibeniku, zadarsko Sveučilište...), lokalne zajednice, „gospodarski subjekti“ (usluge u turizmu, hoteli, turističke agencije...), odgojno-obrazovne ustanove i lokalne zajednice (gradovi i općine).

Dionici su pozivima i priloženim materijalima temeljito informirani o izradi „Akcijskog plana upravljanja posjećivanjem“, odnosno aktivnostima koje provodi JU „NP Krka“, a na radionicama su i detaljno informirani o općim i posebnim ciljevima i kontekstom izrade studije/APUP-a, te su upoznati s ključnim izvodima iz evaluacije stanja u sustavu posjećivanja. Sudionici radionice sudjelovali su u razmatranju preliminarnog prijedloga općeg i posebnih ciljeva upravljanja posjećivanjem NP „Krka“ za razdoblje 2019. – 2031., zatim u razmatranju prijedloga aktivnosti za postizanje predloženih ciljeva te su dali svoje načelne i specifične komentare, mišljenja i prijedloge za daljnji rad na izradi nacrta ciljeva i aktivnosti u upravljanju posjetiteljima NP „Krka“ za navedeno plansko razdoblje.

 

ZAVRŠNO PREDSTAVLJANJE STUDIJE UPRAVLJANJA POSJETITELJIMA (3. srpnja 2019.)

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ (u daljnjem tekstu: JU „NP Krka“), koja upravlja zaštićenim područjem Nacionalni park „Krka“ (u daljnjem tekstu: NP „Krka“), naručila je uslugu izrade evaluacije stanja u sustavu upravljanja NP „Krka“, analize prihvatnog kapaciteta i izrade studije upravljanja posjetiteljima (u daljnjem tekstu: Projekt SUP – APUP).

Postupak ugovaranja usluge proveden je u sklopu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Nepoznata Krka – skrivena blaga gornjeg i srednjeg toka rijeke Krke“ (KK 06.1.2.01.0003) u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Opći cilj Projekta SUP – APUP:

Temeljem evaluacije postojećeg stanja i dosadašnjeg sustava upravljanja posjetiteljima NP „Krka“, razviti Upravljački okvir i odrediti primjerene ciljeve, aktivnosti i pokazatelje učinkovitosti, kojima će se usklađeno sa zaštitom prirodnih i drugih vrijednosti unaprijediti upravljanje posjećivanjem i posjetiteljska infrastruktura NP „Krka“.

 

Specifični ciljevi Projekta SUP – APUP:

 • evaluacijom stanja – na tragu smjernica HAOP-a iz ožujka 2018. (http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/zasticena-podrucja/upravljanjezasticenim-podrucjima/smjernice), a uz prilagodbu svim specifičnostima NP „Krka“ – posebno obuhvatiti vrednovanje i sintezu dosadašnjih istraživačkih iskoraka i upravljačkih iskustava JU „NP Krka“ te, po potrebi, provesti i dopunska istraživanja;
 • uz područje NP „Krka“, integralno sagledati i šire područje (zonu utjecaja i funkcionalnu regiju) povezano s vizijom, posjećivanjem i odgovarajućom posjetiteljskom infrastrukturom NP „Krka“;
 • po reviziji/utvrđivanju ciljeva upravljanja, odrediti primjerene pokazatelje i standarde te strategije i tehnike upravljanja brojem, strukturom i prostornovremenskom distribucijom posjetitelja;
 • primjenom kumulativnih iskustava Izvršitelja i metodologija sukladnih aktualnim svjetskim praksama i teorijskim okvirima (posebno recentni IVUMC-VUM, kao sinteza ROS / LAC / VERP iskustava), vrednovanja usluga ekosustava te relevantnih preporuka (IUCN, KEC, EUROPARC, HAOP…), razviti model upravljanja posjećivanjem primjeren NP „Krka“;
 • definirati zone prema intenzitetu posjećivanja (od zona bez posjećivanja do zone intenzivnog posjećivanja) sukladno ciljevima upravljanja i zaštite te dati prijedloge mikro-zoniranja (mj. 1:5000, mj. 1:2000/1:1 000);
 • predložiti programe i aktivnosti otvorene participaciji lokalnih dionika te poticajne lokalnom razvoju;
 • zaključke Projekta prikazati tekstualnim, grafičkim, grafičko-tekstualnim i tabličnim prikazima koji svu složenost procesa i uvjeta povezanih s posjećivanjem NP „Krka“ – kako unutar NP-a tako i u neposrednoj i široj okolici – komuniciraju na jezgrovit i operativno (provedbeno) orijentiran način (uključujući i smjernice za povezivanje sektorskih planova/dokumenata);
 • izdati uputu Upravi Parka o načinu praćenja broja posjetitelja u odnosu na zadane stupnjeve zaštite uvažavajući prostorno-plansku i drugu regulaciju, iskustva provedbe plana upravljanja 2011. – 2017. te principe participativnog i prilagodljivog upravljanja u dinamičkoj okolini.

 

Nakon izrade elaborata „Evaluacija stanja u sustavu upravljanja NP 'Krka'“, analiza prihvatnog kapaciteta(u daljnjem tekstu: Evaluacija), projektni zadatak za uslugu izrade Studije upravljanja posjetiteljima izvršen je, sukladno DON, u 2 faze:


1. Faza: Opći ciljevi i okvir upravljanja posjetiteljima NP „Krka“

 

 • dobivanjem rezultata iz 1. studije  potrebno je predložiti smjernice za izradu studije upravljanja posjetiteljima;
 • informirana primjena koncepata nosivog kapaciteta i vrednovanja usluga ekosustava na način da se referiranjem na relevantne okvire upravljanja posjetiteljima (posebno na recentni IVUMC-VUM7) i preporuke (IUCN, KEC, EUROPARC, HAOP), razvija okvir upravljanja posjetiteljima primjeren NP „Krka“;
 • SWOT analiza;
 • organizirati radionice/konzultacije s lokalnim dionicima:
 1. lokalna i regionalna uprava
 2. uredi županijskih turističkih zajednica Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Zadarske županije
 3. iznajmljivači, ugostitelji, OPG-ovi, hotelijeri
 4. putničke agencije, touroperatori
 5. odgojno-obrazovne institucije
 6. lokalno stanovništvo;
 • Revizija ciljeva / novi ciljevi upravljanja posjetiteljima:
 1. ciljana prostorno-vremenska organizacija posjećivanja, struktura posjetitelja
 2. pregled strategija i tehnika za upravljanje posjetiteljima te odgovarajućih kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja i standarda
 3. prijedlog mjera obraćanja ciljanim skupinama posjetitelja;
 • smjernice za izradu novog plana upravljanja i druge nastavne planske dokumente, projekte, istraživanja i monitoring;
 • preispitivanje mogućnosti i unaprjeđenja sustava upravljanja posjetiteljima u planskim razdobljima sukladno potrebama JU „NP Krka“;
 • predlaganje odgovarajućeg okvira upravljanja posjetiteljima „NP Krka“.

             

2.  Faza: Akcijski plan upravljanja posjetiteljima NP „Krka“ 2019. – 2031.

 • Utvrđivanje specifičnih upravljačkih ciljeva i aktivnosti koje su potrebne za postizanje
  zacrtanih ciljeva:
 1. kartografski prikaz, numeracija i naziv pojedinih zona
 2. prijedlog po obliku posjećivanja i njihovo povezivanje s pojedinom zonom posjećivanja
 3. evidencija potrebne infrastrukture s procjenom troškova
 4. upravljačke mjere vezane uz kretanje i prostorno povezivanje s procjenom troškova
 5. prijedlog koncepta brendiranja i marketinških aktivnosti s procjenom troškova;
 • određivanje pokazatelja za praćenje provedbe i procjenu učinkovitosti upravljanja posjetiteljima NP „Krka“;
 • procjena potrebnih resursa s prikazom mogućih troškova;
 • definiranje pokazatelja učinkovitosti upravljanja potrebnih u narednom
  razdoblju za provedbu akcijskog plana;
 • predstavljanje zaključaka dionicima;
 • utvrđivanje smjernica za provođenje istraživanja u budućnosti (koja istraživanja provoditi, u kojem razdoblju, što se s njima želi postići, koje dionike okupljati i zašto);
 • utvrđivanje sustava za evaluaciju i praćenje provođenja mjera akcijskog plana s jasno zadanim aktivnostima, vremenskim okvirom, odgovornostima i resursima potrebnim za provedbu;
 • utvrđivanje sustava za praćenje ostvarenja indikatora akcijskog plana s navedenim izvorom i dinamikom provjere.

Predstavljanje finalnog dokumenta "Studije upravljanja posjetiteljima NP 'Krka'“ održano je 3. srpnja 2019. Na predstavljanju su prisustvovali  članovi projektnog tima JU „NP Krka“, predstavnik Izvršitelja Marko Jakelić i svi rukovoditelji uključeni u izradu Studije.